بازاریابی دیجیتال-نوبت 31
 صفحه اصلی

بازاریابی دیجیتال-نوبت 31

ارائه دهنده: سازمان مدیریت صنعتی

استاد: عادل طالبي

تاریخ شروع: یکشنبه، 24 مرداد 1400، 4:00 عصر

تاریخ پایان: یکشنبه، 24 مرداد 1400، 6:00 عصر

به مدت: 2 ساعت

هنوز نحوه برگزاری مشخص نشده است.