مدیریت اجرایی دوره 39
 صفحه اصلی

مدیریت اجرایی دوره 39

ارائه دهنده: سازمان مدیریت صنعتی

استاد: دکتر مرتضی عمادزاده

شهریه دوره: رایگان

این دوره ویژه دانشجویان دوره 39 مدیریت اجرایی می باشد

تاریخ شروع: سه‌شنبه، 13 اسفند 1398، 8:00 صبح

تاریخ پایان: سه‌شنبه، 27 اسفند 1398، 10:00 صبح

به مدت: 338 ساعت

هنوز نحوه برگزاری مشخص نشده است.