مدیریت اجرایی دوره 46
 صفحه اصلی

مدیریت اجرایی دوره 46

ارائه دهنده: فرامرز شاه محمدی

استاد: مهناز بيتندي

مدیریت عملیات دوره 46

روش تحقیق 46

افتتاحیه دوره 46

مدیریت منابع انسانی 46 (خاتمه یافته)

اصول و مبانی مدیریت و رهبری 46

اقتصاد برای مدیران 46

فناوری اطلاعات درمدیریت 46

نگرش سیستمی- دکتر خرم 46 (خاتمه یافته)

حسابداری مدیریت 46

سمپوزیوم دوره 46 اجرایی

روشهای کمی دوره 46 مدیریت اجرایی

مدیریت طرحهای توسعه 46

مدلهای کسب و کار 46

تاریخ شروع: دوشنبه، 8 شهریور 1400، 7:00 صبح

تاریخ پایان: یکشنبه، 1 اسفند 1400، 11:36 عصر

به مدت: 4194 ساعت

هنوز نحوه برگزاری مشخص نشده است.