مدیریت اجرایی دوره 46
 صفحه اصلی

مدیریت اجرایی دوره 46

ارائه دهنده: فرامرز شاه محمدی

استاد: مهناز بيتندي

مدیریت عملیات دوره 46(خاتمه یافته)

روش تحقیق 46 (خاتمه یافته)

افتتاحیه دوره 46

مدیریت منابع انسانی 46 (خاتمه یافته)

اصول و مبانی مدیریت و رهبری 46 (خاتمه یافته)

اقتصاد برای مدیران 46 (خاتمه یافته)

فناوری اطلاعات درمدیریت 46 (خاتمه یافته)

نگرش سیستمی- دکتر خرم 46 (خاتمه یافته)

حسابداری مدیریت 46 (خاتمه یافته)

سمپوزیوم دوره 46 اجرایی (خاتمه یافته)

روشهای کمی دوره 46 مدیریت اجرایی (خاتمه یافته)

مدیریت طرحهای توسعه 46 (خاتمه یافته)

مدلهای کسب و کار 46 (خاتمه یافته)

بازرگانی بین الملل 46 (خاتمه یافته)

مدیریت استراتژیک (در حال اجرا)

اصول بازاریابی 46 (خاتمه یافته)

مدیریت مالی دوره 46(خاتمه یافته)

اصول و فنون مذاکره 46 (خاتمه یافته)

مدیریت استراتژیک بازاریابی 46

کارگاه مهارتهای عمومی 46

مدیریت واحدهای خدماتی 46

بازاریابی دیجیتال- 46

تاریخ شروع: دوشنبه، 8 شهریور 1400، 7:00 صبح

تاریخ پایان: یکشنبه، 1 اسفند 1400، 11:36 عصر

به مدت: 4194 ساعت

هنوز نحوه برگزاری مشخص نشده است.