کانون ارزیابی و توسعه مدیران (صمت )
 صفحه اصلی

کانون ارزیابی و توسعه مدیران (صمت )

ارائه دهنده: سازمان مدیریت صنعتی

استاد: راما مرتضوي

مصاحبه رفتاری

بحث گروهی (Group Discussion)

مورد کاوی (Case Study)

آزمون روانشناسی

تاریخ شروع: دوشنبه، 29 شهریور 1400، 12:00 صبح

تاریخ پایان: نامحدود

به مدت: نامحدود

هنوز نحوه برگزاری مشخص نشده است.