کاردانی حسابداری نوبت 42
 صفحه اصلی

کاردانی حسابداری نوبت 42

ارائه دهنده: منيره حاصلي

استاد: منيره حاصلي

اصول حسابداری 1

زبان تخصصی

رياضي و كاربرد آن در حسابداري

اصول حسابداری 2

حسابداری شرکتها

مدیریت مالی

تاریخ شروع: چهارشنبه، 7 مهر 1400، 8:00 صبح

تاریخ پایان: نامحدود

به مدت: نامحدود

هنوز نحوه برگزاری مشخص نشده است.