مدیریت خشم-اختصاصی موسسه محک
 صفحه اصلی

مدیریت خشم-اختصاصی موسسه محک

ارائه دهنده: سازمان مدیریت صنعتی

استاد: مهرداد حمیدی نصر

شهریه دوره: رایگان

26مهر3-10-17آبان ماه 1400

تاریخ شروع: دوشنبه، 26 مهر 1400، 7:00 عصر

تاریخ پایان: دوشنبه، 3 آبان 1400، 9:00 عصر

به مدت: 170 ساعت

هنوز نحوه برگزاری مشخص نشده است.