مدیریت اجرایی-نوبت 144
 صفحه اصلی

مدیریت اجرایی-نوبت 144

ارائه دهنده: سازمان مدیریت صنعتی

استاد: سيدعليرضا هاشمي

شهریه دوره: رایگان

اصول و مبانی مدیریت

تاریخ شروع: دوشنبه، 19 مهر 1400، 2:00 عصر

تاریخ پایان: نامحدود

به مدت: نامحدود

هنوز نحوه برگزاری مشخص نشده است.