مدیریت اجرایی-نوبت 144
 صفحه اصلی

مدیریت اجرایی-نوبت 144

اصول و مبانی مدیریت

مدیریت استراتژیک

قانون کار و تأمین اجتماعی

مدیریت منابع انسانی

تاریخ شروع: دوشنبه، 19 مهر 1400، 2:00 عصر

تاریخ پایان: نامحدود

به مدت: نامحدود

هنوز نحوه برگزاری مشخص نشده است.