مدیریت منابع انسانی-نوبت 40
 صفحه اصلی

مدیریت منابع انسانی-نوبت 40

ارائه دهنده: سازمان مدیریت صنعتی

استاد: اکبر عيدي

فلسفه یادگیری منابع انسانی

جذب و استخدام

قانون کار و تأمین اجتماعی

تجزیه و تحلیل شغل

مدیریت جبران خدمت

تاریخ شروع: شنبه، 8 آبان 1400، 8:00 صبح

تاریخ پایان: شنبه، 13 آذر 1400، 10:00 صبح

به مدت: 842 ساعت

هنوز نحوه برگزاری مشخص نشده است.