کارشناسی بازرگانی نوبت 10
 صفحه اصلی

کارشناسی بازرگانی نوبت 10

ارائه دهنده: منيره حاصلي

استاد: منيره حاصلي

زبان تخصصی

مدیریت منابع انسانی

اصول و فنون و مذاکره

طراحی و تدوین طرح تجاری

تجارت الکترونیک

مدیریت صادرات و واردات

اصول و فنون تبلیغات تجاری

مدیریت امور گمرکی

نشانه شناسی

مدیریت برندنوبت 10

مدیریت مالی -نوبت 10

مکاتبات تجاری به زبان انگلیسی- نوبت 10

مباحث منتخب - بازرگانی

آشنایی با قوانین مالیاتی

اقتصاد کلان

تدارکات و قرادادهای خارجی-نوبت 10

تاریخ شروع: یکشنبه، 7 آذر 1400، 12:00 صبح

تاریخ پایان: نامحدود

به مدت: نامحدود

هنوز نحوه برگزاری مشخص نشده است.