جلسه پیرامون همکاری مشترک سازمان  با شرکت تهران مو
 صفحه اصلی

جلسه پیرامون همکاری مشترک سازمان با شرکت تهران مو

ارائه دهنده:

استاد:

جلسه همکاری مشترک سازمان با شرکت تهران مو

تاریخ شروع: سه‌شنبه، 2 آذر 1400، 12:00 صبح

تاریخ پایان: سه‌شنبه، 9 آذر 1400، 2:00 صبح

به مدت: 170 ساعت

هنوز نحوه برگزاری مشخص نشده است.