بازرگاني پيشرفته 1
 صفحه اصلی

بازرگاني پيشرفته 1

ارائه دهنده: شهناز بهبودي

استاد: بهزاد هاشمي

تاریخ شروع: دوشنبه، 15 آذر 1400، 12:00 صبح

تاریخ پایان: دوشنبه، 15 آذر 1400، 2:00 صبح

به مدت: 2 ساعت

هنوز نحوه برگزاری مشخص نشده است.