مفاهيم برنامه ريزي و كنترل پروژه _ نوبت 5
 صفحه اصلی

مفاهيم برنامه ريزي و كنترل پروژه _ نوبت 5

ارائه دهنده: مهدي عسگري

استاد:

تاریخ شروع: پنج‌شنبه، 18 آذر 1400، 12:00 صبح

تاریخ پایان: پنج‌شنبه، 18 آذر 1400، 2:00 صبح

به مدت: 2 ساعت

هنوز نحوه برگزاری مشخص نشده است.