دوره آموزش مجازي _ بازآموزي ارزيابان جايزه ملي انرژي
 صفحه اصلی

دوره آموزش مجازي _ بازآموزي ارزيابان جايزه ملي انرژي

ارائه دهنده: زهرا مرادي

استاد: سيداحمدرضا سجادي

تاریخ شروع: چهارشنبه، 8 دی 1400، 12:00 صبح

تاریخ پایان: چهارشنبه، 8 دی 1400، 2:00 صبح

به مدت: 2 ساعت

هنوز نحوه برگزاری مشخص نشده است.