مديريت منابع انساني-41
 صفحه اصلی

مديريت منابع انساني-41

ارائه دهنده: زهرا مقدم

استاد: رضا شريعت

قانون کار و تأمین اجتماعی

آموزش بدو خدمت

تجزیه و تحلیل شغل

مدیریت جبران خدمت

جانشین پروری

فرایندهای آموزش

استراتژی منابع انسانی

برنامه ریزی نیروی انسانی

استانداردها و تعالي

تاریخ شروع: پنج‌شنبه، 14 بهمن 1400، 12:00 صبح

تاریخ پایان: یکشنبه، 22 اسفند 1400، 2:00 صبح

به مدت: 914 ساعت

هنوز نحوه برگزاری مشخص نشده است.