مديريت اجرايي - نوبت 145
 صفحه اصلی

مديريت اجرايي - نوبت 145

ارائه دهنده: زهرا مقدم

استاد:

مديريت رفتار سازماني _ 1401/10/25

تاریخ شروع: دوشنبه، 16 اسفند 1400، 12:00 صبح

تاریخ پایان: دوشنبه، 15 اسفند 1401، 3:00 صبح

به مدت: 8739 ساعت

هنوز نحوه برگزاری مشخص نشده است.