مدیریت منابع انسانی _ نوبت 42
 صفحه اصلی

مدیریت منابع انسانی _ نوبت 42

ارائه دهنده: زهرا مقدم

استاد: محمد جواد ثابت

جذب و استخدام

تاریخ شروع: یکشنبه، 22 اسفند 1400، 12:00 صبح

تاریخ پایان: یکشنبه، 21 اسفند 1401، 3:00 صبح

به مدت: 8739 ساعت

هنوز نحوه برگزاری مشخص نشده است.