دوره مديريت جامع بازاريابي نوبت 26
 صفحه اصلی

دوره مديريت جامع بازاريابي نوبت 26

ارائه دهنده: علي عياري

استاد:

مدیریت ارتباط با مشتری

تاریخ شروع: سه‌شنبه، 30 فروردین 1401، 12:00 صبح

تاریخ پایان: چهارشنبه، 27 اردیبهشت 1402، 2:00 صبح

به مدت: 9434 ساعت

هنوز نحوه برگزاری مشخص نشده است.