مصاحبه تعيين سطح زبان - اختصاصي شركت (( ام آي سرويسز ليميتد كيش))
 صفحه اصلی

مصاحبه تعيين سطح زبان - اختصاصي شركت (( ام آي سرويسز ليميتد كيش))

ارائه دهنده: علي جمالو

استاد:

تاریخ شروع: یکشنبه، 8 خرداد 1401، 12:00 صبح

تاریخ پایان: یکشنبه، 8 خرداد 1401، 2:00 صبح

به مدت: 2 ساعت

هنوز نحوه برگزاری مشخص نشده است.