دوره خود آگاهي  / اختصاصي شركت _ ام آي سرويسز ليميتد كيش
 صفحه اصلی

دوره خود آگاهي / اختصاصي شركت _ ام آي سرويسز ليميتد كيش

ارائه دهنده: علي جمالو

استاد:

تاریخ شروع: یکشنبه، 22 خرداد 1401، 12:00 صبح

تاریخ پایان: یکشنبه، 22 خرداد 1401، 2:00 صبح

به مدت: 2 ساعت

هنوز نحوه برگزاری مشخص نشده است.