بازاريابي بين المللي در عمليات صادرات كالا
 صفحه اصلی

بازاريابي بين المللي در عمليات صادرات كالا

ارائه دهنده: شهناز بهبودي

استاد:

تاریخ شروع: چهارشنبه، 25 خرداد 1401، 12:00 صبح

تاریخ پایان: چهارشنبه، 25 خرداد 1401، 2:00 صبح

به مدت: 2 ساعت

هنوز نحوه برگزاری مشخص نشده است.