طبقه مندي مشاغل
 صفحه اصلی

طبقه مندي مشاغل

ارائه دهنده: نسرين هاشم زاده

استاد:

تاریخ شروع: یکشنبه، 29 خرداد 1401، 12:00 صبح

تاریخ پایان: جمعه، 26 اسفند 1401، 2:00 صبح

به مدت: 6507 ساعت

هنوز نحوه برگزاری مشخص نشده است.