مكاتبات تجاري به زبان انگليسي (( سطح متوسط )) / شركت ام آي سرويسزليميتد كيش
 صفحه اصلی

مكاتبات تجاري به زبان انگليسي (( سطح متوسط )) / شركت ام آي سرويسزليميتد كيش

ارائه دهنده: علي جمالو

استاد:

تاریخ شروع: دوشنبه، 30 خرداد 1401، 12:00 صبح

تاریخ پایان: دوشنبه، 30 خرداد 1401، 2:00 صبح

به مدت: 2 ساعت

هنوز نحوه برگزاری مشخص نشده است.