آيين نگارش و مكاتباب اداري / اختصاصي شركت پارس تامين
 صفحه اصلی

آيين نگارش و مكاتباب اداري / اختصاصي شركت پارس تامين

ارائه دهنده: علي جمالو

استاد:

تاریخ شروع: یکشنبه، 5 تیر 1401، 12:00 صبح

تاریخ پایان: یکشنبه، 5 تیر 1401، 2:00 صبح

به مدت: 2 ساعت

هنوز نحوه برگزاری مشخص نشده است.