كارگاه آموزشي تشريح مدل تعالي سازماني _ تيرماه 1401
 صفحه اصلی

كارگاه آموزشي تشريح مدل تعالي سازماني _ تيرماه 1401

ارائه دهنده: شوري يميني راد

استاد: مسعود همايونفر

تاریخ شروع: دوشنبه، 6 تیر 1401، 12:00 صبح

تاریخ پایان: دوشنبه، 6 تیر 1401، 2:00 صبح

به مدت: 2 ساعت

هنوز نحوه برگزاری مشخص نشده است.