کاردانی بازرگانی 15
 صفحه اصلی

کاردانی بازرگانی 15

ارائه دهنده:

استاد: منيره حاصلي

اصول حسابداری - بازرگانی 15

اصول بازاریابی و مدیریت بازار - بازرگانی 15

اقتصاد خرد - نوبت 15

پول و ارز و بانکداری - نوبت 15

مدیریت استراتژیک

تدارکات و قرادادهای داخلی

کارآفرینی نوبت 15

تاریخ شروع: یکشنبه، 10 مهر 1401، 12:00 صبح

تاریخ پایان: نامحدود

به مدت: نامحدود

هنوز نحوه برگزاری مشخص نشده است.