هوش تجاري در اكسل _ اختصاصي شركت ام آي سرويسز ليميتد كيش
 صفحه اصلی

هوش تجاري در اكسل _ اختصاصي شركت ام آي سرويسز ليميتد كيش

ارائه دهنده: علي جمالو

استاد:

تاریخ شروع: چهارشنبه، 2 آذر 1401، 12:00 صبح

تاریخ پایان: چهارشنبه، 2 آذر 1401، 2:00 صبح

به مدت: 2 ساعت

هنوز نحوه برگزاری مشخص نشده است.