مذاكرات تجاري 9
 صفحه اصلی

مذاكرات تجاري 9

ارائه دهنده: شهناز بهبودي

استاد:

تاریخ شروع: پنج‌شنبه، 3 آذر 1401، 12:00 صبح

تاریخ پایان: پنج‌شنبه، 3 آذر 1401، 2:00 صبح

به مدت: 2 ساعت

هنوز نحوه برگزاری مشخص نشده است.