کاردانی حسابداری 43
 صفحه اصلی

کاردانی حسابداری 43

ارائه دهنده:

استاد: منيره حاصلي

اصول حسابداری 1-نوبت 43

زبان تخصصی -نوبت 43

تاریخ شروع: سه‌شنبه، 1 آذر 1401، 12:00 صبح

تاریخ پایان: نامحدود

به مدت: نامحدود

هنوز نحوه برگزاری مشخص نشده است.