دوره گمرك و ترخيص كالا _ اختصاصي هلدينگ رايزكو
 صفحه اصلی

دوره گمرك و ترخيص كالا _ اختصاصي هلدينگ رايزكو

ارائه دهنده: آرزو موسوي

استاد:

تاریخ شروع: چهارشنبه، 23 آذر 1401، 12:00 صبح

تاریخ پایان: چهارشنبه، 23 آذر 1401، 2:00 صبح

به مدت: 2 ساعت

هنوز نحوه برگزاری مشخص نشده است.