مديريت منابع انساني _ 44
 صفحه اصلی

مديريت منابع انساني _ 44

ارائه دهنده: زهرا مقدم

استاد: محمد جواد ثابت

درس تجزيه و تحليل شغل

مدیریت جبران خدمت

مدیریت جانشین پروری

مديريت استراتژيك منابع انساني

مدیریت عملکرد

تاریخ شروع: یکشنبه، 11 دی 1401، 12:00 صبح

تاریخ پایان: نامحدود

به مدت: نامحدود

هنوز نحوه برگزاری مشخص نشده است.