مدرسه حرفه اي فروش _ 1401/10/25
 صفحه اصلی

مدرسه حرفه اي فروش _ 1401/10/25

ارائه دهنده: اعظم السادات ميرآقاسي

استاد:

تاریخ شروع: یکشنبه، 25 دی 1401، 12:00 صبح

تاریخ پایان: یکشنبه، 25 دی 1401، 2:00 صبح

به مدت: 2 ساعت

هنوز نحوه برگزاری مشخص نشده است.