جامع بازاريابي _1401/10/26
 صفحه اصلی

جامع بازاريابي _1401/10/26

ارائه دهنده: اعظم السادات ميرآقاسي

استاد:

تاریخ شروع: دوشنبه، 26 دی 1401، 12:00 صبح

تاریخ پایان: دوشنبه، 26 دی 1401، 2:00 صبح

به مدت: 2 ساعت

هنوز نحوه برگزاری مشخص نشده است.