مديريت اجرايي 146
 صفحه اصلی

مديريت اجرايي 146

ارائه دهنده: زهرا مقدم

استاد:

تاریخ شروع: دوشنبه، 26 دی 1401، 12:00 صبح

تاریخ پایان: نامحدود

به مدت: نامحدود

هنوز نحوه برگزاری مشخص نشده است.