مديريت اجرايي 147
 صفحه اصلی

مديريت اجرايي 147

ارائه دهنده: زهرا مقدم

استاد:

اصول و مباني مديريت _1401/10/26

تاریخ شروع: دوشنبه، 26 دی 1401، 12:00 صبح

تاریخ پایان: دوشنبه، 3 بهمن 1401، 2:00 صبح

به مدت: 170 ساعت

هنوز نحوه برگزاری مشخص نشده است.