مديريت محصول
 صفحه اصلی

مديريت محصول

ارائه دهنده: مريم رسول اف

استاد:

مصاحبه ورودی مدیریت محصول نوبت 7

تاریخ شروع: پنج‌شنبه، 11 اسفند 1401، 12:00 صبح

تاریخ پایان: نامحدود

به مدت: نامحدود

هنوز نحوه برگزاری مشخص نشده است.