اصول سرپرستي _ 1401/12/05
 صفحه اصلی

اصول سرپرستي _ 1401/12/05

ارائه دهنده: نسرين هاشم زاده

استاد:

تاریخ شروع: چهارشنبه، 3 اسفند 1401، 12:00 صبح

تاریخ پایان: چهارشنبه، 3 اسفند 1401، 2:00 صبح

به مدت: 2 ساعت

هنوز نحوه برگزاری مشخص نشده است.