دوره  تشريح مدل مجازي _ اسفند ماه 1401
 صفحه اصلی

دوره تشريح مدل مجازي _ اسفند ماه 1401

ارائه دهنده: معصومه رمضاني

استاد:

تاریخ شروع: دوشنبه، 15 اسفند 1401، 12:00 صبح

تاریخ پایان: دوشنبه، 15 اسفند 1401، 2:00 صبح

به مدت: 2 ساعت

هنوز نحوه برگزاری مشخص نشده است.