دوره  MITM نوبت 39
 صفحه اصلی

دوره MITM نوبت 39

ارائه دهنده:

استاد:

درس تحول ديجيتال

درس مباني مديريت

تاریخ شروع: دوشنبه، 11 اردیبهشت 1402، 12:00 صبح

تاریخ پایان: نامحدود

به مدت: نامحدود

هنوز نحوه برگزاری مشخص نشده است.