قانون كار و تامين اجتماعي_ 1402/02/31
 صفحه اصلی

قانون كار و تامين اجتماعي_ 1402/02/31

ارائه دهنده: نسرين هاشم زاده

استاد:

تاریخ شروع: پنج‌شنبه، 14 اردیبهشت 1402، 12:00 صبح

تاریخ پایان: نامحدود

به مدت: نامحدود

هنوز نحوه برگزاری مشخص نشده است.