طبقه بندي مشاغل _ 1402/04/11
 صفحه اصلی

طبقه بندي مشاغل _ 1402/04/11

ارائه دهنده: نسرين هاشم زاده

استاد:

تاریخ شروع: چهارشنبه، 24 خرداد 1402، 12:00 صبح

تاریخ پایان: چهارشنبه، 24 خرداد 1402، 2:00 صبح

به مدت: 2 ساعت

هنوز نحوه برگزاری مشخص نشده است.