رهبران صنعت ساختمان _ گروه اول _ 1402/04/22
 صفحه اصلی

رهبران صنعت ساختمان _ گروه اول _ 1402/04/22

ارائه دهنده: فاطمه رجاور

استاد: مسلم نيلچي

امكان سنجي و تعريف پروژه _ گروه اول 1402/04/22

مديريت بازاريابي_گروه اول1402/04/22

حسابداری و مالی_ گروه اول 1402/04/22

تاریخ شروع: پنج‌شنبه، 22 تیر 1402، 12:00 صبح

تاریخ پایان: نامحدود

به مدت: نامحدود

هنوز نحوه برگزاری مشخص نشده است.