رهبران صنعت ساختمان _ گروه دوم _ 1402/04/22
 صفحه اصلی

رهبران صنعت ساختمان _ گروه دوم _ 1402/04/22

ارائه دهنده: فاطمه رجاور

استاد:

امكان سنجي و تعريف پروژه _ گروه دوم 1402/04/22

مديريت بازاريابي _ گروه دوم 1402/04/22

تاریخ شروع: پنج‌شنبه، 22 تیر 1402، 12:00 صبح

تاریخ پایان: نامحدود

به مدت: نامحدود

هنوز نحوه برگزاری مشخص نشده است.