سبد قابليتهاي روساي دفاتر مديران _ 1402/05/02
 صفحه اصلی

سبد قابليتهاي روساي دفاتر مديران _ 1402/05/02

ارائه دهنده: مريم رجائيان

استاد:

تاریخ شروع: پنج‌شنبه، 29 تیر 1402، 12:00 صبح

تاریخ پایان: پنج‌شنبه، 29 تیر 1402، 2:00 صبح

به مدت: 2 ساعت

هنوز نحوه برگزاری مشخص نشده است.