دوره اكسل پيشرفته _ اختصاصي شركت دينا ايمن قطعه _ 1402/05/21
 صفحه اصلی

دوره اكسل پيشرفته _ اختصاصي شركت دينا ايمن قطعه _ 1402/05/21

ارائه دهنده: فاطمه موذن

استاد:

تاریخ شروع: چهارشنبه، 18 مرداد 1402، 12:00 صبح

تاریخ پایان: نامحدود

به مدت: نامحدود

هنوز نحوه برگزاری مشخص نشده است.