رهبران صنعت ساختمان _ ورودی تیر1402
 صفحه اصلی

رهبران صنعت ساختمان _ ورودی تیر1402

ارائه دهنده: فاطمه رجاور

استاد:

امكان سنجي و تعريف پروژه

مديريت بازاريابي

اصول و فنون مذاكره

تحليل بازار

حسابداری

روشهای تامین مالی

اصول ايمني (( HSE )) در كارگاه هاي ساختماني

بيمه و قوانين اداره كار

پرسونال برندينگ

متره و برآورد

قوانين مالياتي

روش اجراي ساخت

قراردادهاي پيمانكاري

برنامه ريزي و كنترل پروژه

مدیریت منابع انسانی

مديريت موثر

بازديد پروژه

مديريت تجربه مشتريان

جلسه هاي پرسش و پاسخ

برنامه مالی و زمانی ساخت

مهندسی فروش

تاریخ شروع: چهارشنبه، 25 مرداد 1402، 12:00 صبح

تاریخ پایان: نامحدود

به مدت: نامحدود

هنوز نحوه برگزاری مشخص نشده است.