دوره مجازي مديريت انبار و انبارداري _  اختصاصي شركت ام آي سرويسز ليميتد كيش
 صفحه اصلی

دوره مجازي مديريت انبار و انبارداري _ اختصاصي شركت ام آي سرويسز ليميتد كيش

ارائه دهنده: آرزو موسوي

استاد:

تاریخ شروع: چهارشنبه، 8 شهریور 1402، 12:00 صبح

تاریخ پایان: چهارشنبه، 8 شهریور 1402، 2:00 صبح

به مدت: 2 ساعت

هنوز نحوه برگزاری مشخص نشده است.