هوش هيجاني  _  اختصاصي شركت  (( ام آي سرويسز كيش ))
 صفحه اصلی

هوش هيجاني _ اختصاصي شركت (( ام آي سرويسز كيش ))

ارائه دهنده: آرزو موسوي

استاد:

تاریخ شروع: یکشنبه، 14 آبان 1402، 12:00 صبح

تاریخ پایان: یکشنبه، 14 آبان 1402، 2:00 صبح

به مدت: 2 ساعت

هنوز نحوه برگزاری مشخص نشده است.