طبقه بندي مشاغل _ 1402/09/19
 صفحه اصلی

طبقه بندي مشاغل _ 1402/09/19

ارائه دهنده: نسرين هاشم زاده

استاد:

تاریخ شروع: دوشنبه، 13 آذر 1402، 12:00 صبح

تاریخ پایان: دوشنبه، 13 آذر 1402، 2:00 صبح

به مدت: 2 ساعت

هنوز نحوه برگزاری مشخص نشده است.