زبان انگليسي سطح مقدماتي _  اختصاصي شركت  ام آي سرويسز ليميتد كيش
 صفحه اصلی

زبان انگليسي سطح مقدماتي _ اختصاصي شركت ام آي سرويسز ليميتد كيش

ارائه دهنده: آرزو موسوي

استاد:

تاریخ شروع: دوشنبه، 27 آذر 1402، 12:00 صبح

تاریخ پایان: دوشنبه، 27 آذر 1402، 2:00 صبح

به مدت: 2 ساعت

هنوز نحوه برگزاری مشخص نشده است.