دوره مجازي اصول و فنون مذاكره
 صفحه اصلی

دوره مجازي اصول و فنون مذاكره

ارائه دهنده: زهرا مقدم

استاد:

تاریخ شروع: چهارشنبه، 2 اسفند 1402، 12:00 صبح

تاریخ پایان: چهارشنبه، 2 اسفند 1402، 2:00 صبح

به مدت: 2 ساعت

هنوز نحوه برگزاری مشخص نشده است.